fbpx

We locate & recover your assets

“Make your assets smart, we manage them all around the world”

Wie is “ ABS-Tracer ” en wat kunt u van ons verwachten

ABS-Tracer houdt zich sinds haar oprichting naast schade-, fraudeonderzoek en rechercheactiviteiten tevens bezig met wereldwijd onderzoek, veiligstellen en repatriëring van vermiste objecten en ladingen.

In het kader van deze activiteiten is in de loop der jaren een internationaal relatienetwerk opgebouwd die nog dagelijks wordt uitgebreid. Dit netwerk maakt het ons mogelijk om in het kader van o.a. Tracking & Tracing opvolging, in met name de “groene kaart” landen, adequate maatregelen te nemen of te laten nemen die leiden tot het veiligstellen van gestolen objecten.

ABS-Tracer is sedert haar oprichting een volledig geaccepteerde partner van (internationale) overheden, verzekeraars, lease- en verhuurbranches en maak deel uit van diverse adviesorganen ter bestrijding van criminaliteit. In samenspraak met diverse productleveranciers en alarmcentrales in de EU werd een “One stop shopping” totaal preventie concept ontwikkeld, welke voor elk segment een bijdrage zal leveren in de schadelastbeheersing.

Abs-tracer is optimaal in staat de belangen van cliënten te behartigen en zal waar nodig een inspanningsverplichting leveren bij de opsporing, het veiligstellen van objecten en eventuele repatriëring en zorg dragen voor professionele begeleiding hiervan. 

Het traceren van een gestolen object impliceert niet dat dit object ook weer direct ter beschikking staat van de rechtmatige eigenaar, e.e.a. is sterk afhankelijk van de lokale wetgeving en met name van de snelheid waarmede een juiste procedure wordt opgestart en begeleid. Gelet op jarenlange ervaring inzake deze procedures, weet Abs-tracer welke weg er gevolgd dient te worden (binnen–en buitenland) en welke documenten overlegd dienen te worden. Daarom behelst het contract dat u aangaat met Abs-tracer tevens een machtiging om na een melding uw belangen optimaal te kunnen behartigen.

Het afsluiten van een contract met Abs-tracer verzekert u van het gegeven dat er waar ook ter wereld een professionele inspanning zal worden geleverd om uw belangen te behartigen en gestolen objecten veilig te stellen. Na het veiligstellen neemt Abs-tracer, indien gewenst, uw organisatie alle handelingen uit handen en zal het traject richting overheidsinstanties en verzekeraar namens u worden gecoördineerd.

Particulier onderzoeksbureau keurmerk

ABS-TRACER beschikt al meer dan 50 jaar over een vergunning van het Ministerie van Justitie (POB 312 en 316) diverse keurmerken en ISO-certificeringen waardoor o.a. uw privacy (AVG) en de kwaliteit van de onderzoeken geborgd zijn. ABS-Tracer heeft door haar ruime ervaring veel kennis op het gebied van het (internationaal) verrichten van toedracht onderzoek. Door te anticiperen op snel wijzigende risicofactoren kan de schadelast hierdoor uiteindelijk worden beperkt.

Onze werkzaamheden worden uitgevoerd conform de privacy gedragscode, door de brancheorganisatie NVB opgesteld en door de Autoriteit Persoonsgegevens goedgekeurd en door de minister van Veiligheid en Justitie algemeen bindend verklaard. 

De omvang van het keurmerk en de actualiteiten aangaande dit Keurmerk kunt u vinden op de website van de Nederlandse Veiligheidsbranche: www.veiligheidsbranche.nl/keurmerk.

Logo Keurmerk POB

Particulier onderzoeksbureau ABS-Tracer werkt samen met Allsetra, specialist op het gebied van preventiemiddelen ten behoeve van diefstal. Deze professionele middelen worden in combinatie met de diensten van ABS-Tracer zeer effectief ingezet. Omdat zowel Allsetra B.V. als ABS-Tracer onder de Allsecom Group valt zijn de lijnen kort en sluiten de specialiteiten perfect op elkaar aan. Met deze “alles onder 1 dak” structuur wordt er in geval van diefstal adequaat en optimaal geschakeld. Neem hier een kijkje bij Allsetra.

Geheimhoudingsverklaring en integriteit

Geheimhoudingsverklaring 

ABS-Tracer zal als opdrachtnemer tegenover derden tijdens en na de opdracht strikte geheimhouding betrachten over alles wat bij de uitoefening van de opdracht ter kennis komt in verband met zaken en belangen van de opdrachtgever. Deze geheimhouding omvat eveneens alle gegevens, waarvan opdrachtnemer in het kader van de opdracht, van cliënten of andere relaties van opdrachtgever kennisneemt. 

De in het kader van onderzoek verkregen persoonsgegevens zullen in de administratie/bestanden van ABS-Tracer worden verwerkt. Deze verwerking is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en in te zien op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Op deze verwerking is de privacygedragscode van de NVB van toepassing. 

Integriteit 

De naleving van het integriteitsprotocol van ABS-Tracer is van toepassing op de uitvoering van de opdracht. Het vermelde protocol en de algemene voorwaarden van ABS-Tracer liggen ter inzage op ons kantoor te Amersfoort.